GEWOON GOEDE ADVOCATEN
Fridsma & Vervest Advocaten

Maerten van Heemskerckstraat 27/A
1964 EC Heemskerk

T.   0251 - 745607
F.   0251 - 233203

M. 06 51864126

E.  vervest@fvadvocaten.nl

E.  fridsma@fvadvocaten.nl

W. www.fvadvocaten.nl


Geopend van:
maandag t/m vrijdag
9.00 uur - 17.00 uur


Gratis inloopspreekuur:
maandag 9.00 uur - 11.00 uur

Klachtenregeling

Kantoorklachtenregeling
Fridsma & Vervest advocatenArtikel
1 begripsbepalingenIn deze kantoorklachtenregeling
wordt verstaan onder:-klacht: iedere
schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat
ofde onder diens verantwoordelijkheid
werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoeringvan een overeenkomst van opdracht,
de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van dedeclaratie, niet zijnde een klacht
als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;-klager: de cliënt of
diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;-klachtenfunctionaris: de advocaat die
is belast met de afhandeling van de klacht;Artikel
2 toepassingsbereik1. Deze kantoorklachtenregeling is
van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussenFridsma & Vervest advocaten en
de cliënt.2. Iedere advocaat van het kantoor
zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.Artikel
3 doelstellingenDeze kantoorklachtenregeling heeft
tot doel:a. het vastleggen van een procedure
om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn opeen constructieve wijze af te
handelen;b. het vastleggen van een procedure
om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;c. behoud en verbetering van
bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;d. medewerkers te trainen in
cliëntgericht reageren op klachten;e. verbetering van de kwaliteit van
de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling enklachtanalyse.Artikel
4 informatie bij aanvang dienstverlening1. Deze kantoorklachtenregeling is
openbaar gemaakt. De advocaat wijst de cliënt voor het aangaanvan de overeenkomst van opdracht
erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert endat deze van toepassing is op de
dienstverlening.2. Fridsma & Vervest heeft in de
overeenkomst van opdracht opgenomen bij welke onafhankelijke partij of
instantie een klacht die na behandeling niet is opgelost kan worden voorgelegd
ter verkrijging van een bindende uitspraak en heeft dit bij de
opdrachtbevestiging kenbaar gemaakt.3. Klachten als bedoeld in artikel 1
van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijnopgelost worden voorgelegd aan de rechtbank.Artikel
5 interne klachtprocedure1. Indien een cliënt het kantoor benadert
met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar de andere advocaat, die
daarmee optreedt als klachtenfunctionaris.2. De klachtenfunctionaris stelt
degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klachten stelt de klager en degene over
wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven opde klacht.3. Degene over wie is geklaagd
tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet natussenkomst van de
klachtenfunctionaris.4. De klachtenfunctionaris handelt
de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doetmet opgave van redenen mededeling
aan de klager over afwijking van deze termijn metvermelding van de termijn waarbinnen
wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.5. De klachtenfunctionaris stelt de
klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogtevan het oordeel over de gegrondheid
van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.6. Indien de klacht naar
tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de klachtenfunctionaris endegene over wie is geklaagd het
oordeel over de gegrondheid van de klacht.Artikel
6 geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling1. De klachtenfunctionaris en degene
over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandelinggeheimhouding in acht.2. De klager is geen vergoeding
verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.Artikel
7 verantwoordelijkheden1. De klachtenfunctionaris is
verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.2. Degene over wie is geklaagd houdt
de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contacten een mogelijke oplossing.3. De klachtenfunctionaris houdt de
klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.4. De klachtenfunctionaris houdt het
klachtdossier bij.Artikel
8 klachtregistratie1. De klachtenfunctionaris
registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.2. Een klacht kan in meerdere
onderwerpen worden ingedeeld.3.
De klachtenfunctionaris brengt periodiek verslag uit over de afhandeling van de
klachten en doetaanbevelingen
ter voorkoming van nieuwe klachten, alsmede ter verbetering van procedures.4.
Minimaal eenmaal per jaar wordt de verslagen en de aanbevelingen op het kantoor
besproken enter besluitvorming
voorgelegd.