GEWOON GOEDE ADVOCATEN
Fridsma & Vervest Advocaten

Maerten van Heemskerckstraat 27/A
1964 EC Heemskerk

T.   0251 - 745607
F.   0251 - 233203

M. 06 51864126

E.  vervest@fvadvocaten.nl

E.  fridsma@fvadvocaten.nl

W. www.fvadvocaten.nl


Geopend van:
maandag t/m vrijdag
9.00 uur - 17.00 uur


Gratis inloopspreekuur:
maandag 9.00 uur - 11.00 uur

Algemene voorwaarden

  1. Fridsma & Vervest Advocaten, hierna te noemen Fridsma & Vervest, is een samenwerkingsverband als bedoeld in artikel 5.3 sub b van de Verordening op de Advocatuur. Op dit moment bestaat het samenwerkingsverband uit twee advocaten: Nynke Fridsma en Wanda Vervest.

  2. Op alle opdrachten aan medewerkers van Fridsma & Vervest, zowel de natuurlijke personen die het samenwerkingsverband vormen of hebben gevormd als al degenen die al dan niet krachtens arbeidsovereenkomst voor hen werkzaam zijn of zijn geweest, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

  3. Alle opdrachten aan medewerkers van Fridsma & Vervest worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404, 7:407, lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Fridsma & Vervest. Uw eerste aanspreekpunt is de advocaat die u opdracht geeft. Er is sprake van waarneming in geval van vakantie, ziekte e.d.

  4. De hiervoor onder 3 opgenomen aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het geval dat een opdracht ten onrechte mocht zijn geweigerd en daaruit schade mocht voortvloeien.

  5. Iedere aansprakelijkheid van Fridsma & Vervest of medewerkers van Fridsma & Vervest is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de conform de richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten geldende beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Fridsma & Vervest. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat Fridsma & Vervest in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar ter zake van honoraria aan de opdrachtgever in rekening heeft gebracht.

  6. Fridsma & Vervest heeft een Beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij HDI Gerling voor alle advocaten werkzaam bij het kantoor.

  7. Voor zover niet tot de organisatie van Fridsma & Vervest behorende derden bij de uitvoering van een opdracht worden ingeschakeld, zal dat zoveel mogelijk in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid geschieden. Fridsma & Vervest is slechts aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, indien en voor zover de daaruit voortvloeiende schade op deze derden kan worden verhaald. Fridsma & Vervest is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van deze derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.

  8. De uitvoering van een verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan, en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan de opdracht al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen.

  9. De opdrachtgever vrijwaart Fridsma & Vervest tegen alle aanspraken van derden, de door Fridsma & Vervest in verband daarmee te maken kosten inbegrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Fridsma & Vervest.

  10. Indien de opdrachtgever de inhoud van de door Fridsma & Vervest voor hem verrichte werkzaamheden aan derden kenbaar maakt, is de opdrachtgever jegens Fridsma & Vervest gehouden die derden er op te wijzen dat die werkzaamheden werden verricht onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Indien een derde van de inhoud van de werkzaamheden op enigerlei wijze gebruik maakt, is die derde aan de inhoud van deze algemene voorwaarden gebonden.

  11. De opdrachtgever verklaart zich er mee bekend dat indien Fridsma & Vervest namens hem een toevoeging bij de Raad voor de Rechtsbijstand aanvraagt, de Raad voor Rechtsbijstand ter uitvoering van zijn wettelijke taak informatie over de opdrachtgever (en eventueel ook over diens partner) kan opvragen bij overheidsinstanties als de gemeentelijke basisadministratie en de belastingdienst.

  12. De door Fridsma & Vervest verzonden declaraties dienen binnen 14 dagen te zijn voldaan zonder enig beroep van de opdrachtgever op korting, opschorting en/of verrekening, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt in verzuim te zijn. Fridsma & Vervest is gerechtigd te bepalen op welke openstaande vordering van de opdrachtgever een door Fridsma & Vervest ontvangen betaling in mindering komt, tenzij de opdrachtgever bij de betaling uitdrukkelijk anders aangeeft.

  13. Indien Fridsma & Vervest namens de opdrachtgever een procedure moet voeren of zich namens de opdrachtgever in een procedure dient te stellen, gebeurt dit niet nadat eerst het bij de opdrachtgever in rekening gebrachte voorschot is voldaan.

  14. Bij niet tijdige betaling wordt éénmaal een betalingsherinnering verzonden. Indien vervolgens niet binnen zeven dagen betaling van de nota is ontvangen, is de opdrachtgever invorderingskosten verschuldigd. Deze invorderingskosten bedragen voor de eerste aanmaning € 15 exclusief btw, voor de tweede € 30 exclusief btw (prijspeil 2012). De invorderingskosten worden jaarlijks volgens het prijsindexcijfer verhoogd. Indien na de tweede aanmaniinig geen tijdige betaling volgt, zal Fridsma & Vervest via een juridische procedure de opdrachtgever tot betaling bewegen waarbij de kosten voor rekening van de opdrachtgever komen.

  15. Tot de schade van Fridsma & Vervest die het gevolg is van enig toerekenbaar tekortschieten door de opdrachtgever in diens verplichtingen jegens Fridsma & Vervest behoren mede alle kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen. Indien het tekortschieten van de opdrachtgever de niet tijdige betaling van een of meerdere door Fridsma & Vervest verzonden declaraties betreft, wordt door Fridsma & Vervest de wettelijke rente in rekening gebracht en worden de door Fridsma & Vervest te maken buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld op 15 procent van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 200,-, te vermeerderen met de verschuldigde omzetbelasting.

  16. Fridsma & Vervest voeren een praktijk waarin zo min mogelijk papier wordt gebruikt. Indien de opdrachtgever er mee akkoord gaat correspondentie uitsluitend per email te ontvangen, wordt een korting op het honorarium verstrekt van 10%. Deze korting geldt derhalve niet voor het aan de Rechtbank verschuldigde griffierecht en kosten van andere verschotten.

  17. Nadat een overeenkomst tot opdracht is beëindigd, wordt het in verband met die opdracht aangelegde dossier 5 jaar bewaard. Daarna heeft Fridsma & Vervest het recht het dossier te vernietigen. Archivering vindt digitaal plaats. Het papieren dossier wordt na afsluiten van de zaak (en na volledige betaling van de nota) vernietigd tenzij de opdrachtgever binnen 2 weken na beëindiging van de opdracht te kennen heeft gegeven het papieren dossier te willen ontvangen. De opdrachtgever haalt het papieren dossier binnen één maand na beëindiging van de opdracht op van het kantoor. Indien het dossier binnen deze termijn niet is opgehaald heeft Fridsma & Vervest het recht het papieren dossier te vernietigen.

  18. Op de dienstverlening van Fridsma & Vervest is een interne Klachten- en Geschillenregeling van toepassing met uitzondering van geschillen die de incasso van verzonden declaraties betreffen.

  19. Deze algemene voorwaarden worden de opdrachtgever bij de aanvaarding van de opdracht op verzoek van de opdrachtgever  toegezonden per email. De algemene voorwaarden staan voorts vermeld op de website van Fridsma & Vervest: www.fvadvocaten.nl.

  20. Op de tussen Fridsma & Vervest en haar cliënten gesloten overeenkomsten en op eventueel ter uitvoering daarvan gesloten nadere overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Tenzij arbitrage of een bindend advies schriftelijk is overeengekomen, zullen geschillen uit genoemde overeenkomsten uitsluitend worden berecht door de bevoegde Nederlandse rechter.